پاورپوینت در مورد سيستم روشنايي لوله نوري-PIPE LIGHTING SYSTEM -اسلاید68 - 8 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد سيستم روشنايي لوله نوري-PIPE LIGHTING SYSTEM -اسلاید68 - 8 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد سيستم روشنايي لوله نوري-PIPE LIGHTING SYSTEM -اسلاید68 - 8 اسلاید انگلیسی

شرح و توصيف لوله نوري و سيستم روشنايي لوله نوري:

اجزا سيستم روشنايي لوله نوري:

منبع نور الكتريكي لوله نوري انواع تجهيزات روشنايي الكتريكي مي تواند باشد.

مقايسه اي بين قطر و اندازه انواع فيبرهاي نوري و لوله نوري.سطح يك لوله نوري با قطر هسته 6 ميلي متري برابر با تقريبا 12 هزار فيبر نوري شيشه اي در كنار هم مي باشد.

لوله نوري داراي دو نوع مختلف مي باشد:
1-End glow
2-Side glow or Edge glow

3- منتشر كننده يا فيكسچر يا لومينر

nBenefitsاینجا هم مشاهده کنید