پاورپوینت در مورد انواع داده انتزاعی -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد انواع داده انتزاعی -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد انواع داده انتزاعی -19 اسلاید

تکامل مفهوم نوع داده

•مفهوم اولیه نوع داده نوع را به صورت مجموعه ای از مقادیر تعریف می کند که یک متغیر می تواند آنها را بپذیرد.اینجا هم مشاهده کنید