پاورپوینت در مورد الگوهاي ارتجاعي خميري -رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)-122 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوهاي ارتجاعي خميري -رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)-122 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوهاي ارتجاعي خميري -رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)-122 اسلاید

رفتار ارتجائی  نمودار تنش- كرنش ماده در حالت يك بعدي و منطبق بر
رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)خميری

نظريه خميري :

شرايط تسليم ماده

نمايش ترسيمي سطح تسليم در فضاي تنش هاي اصلي

قانون جريان (سيلان) خميري[Plastic Flow Rule]

نظريه اول : قانون جريان همراه

معادلات عمومي كشسان- خميري در حالت كنترل كرنش

سطح تسليم معيارهاي ترسكا و ون ميسز
الف) در صفحه اكتاهدرال (هشت وجهي)   ب) در صفحه تنشهاي برشي

معيار تسليم موهر كولمب

الگوي شكست خاك براساس موهركلمب

الگوي كم كلي[Cam-Clay]

الگوي اصلاح شده كم كلي(الگوي حالت بحراني )
(Modified Cam-Clay )

تخمين حد بالا ي انرژي:

سطح پتانسيل خميري در الگوي اصلاح شده كم كلي با M=1

 

مسير تنش :

 الگوي حالت بحراني

الگوي حالت خميري در فضاي q:p

 

و سایر عناوین و توضیحات و معادلات و نمودارها ...

 


اینجا هم مشاهده کنید